Tìm Điểm Mua Sớm Trước Khi Có Điểm Breakout Mẫu Hình Chiếc Cốc-Tay Cầm.

Ví dụ minh họa về Applied Materials

Bạn có thể vẽ một đường xu hướng (Trendline) nối các đỉnh kháng cự ở phía bên trái chiếc cốc. Lúc này, việc giá phá vỡ đường xu hướng kháng cự này với khối lượng lớn mang tới tín hiệu mua. Ngoài ra, bạn có thể mua bổ sung tại các lần vượt đỉnh sau các lần điều chỉnh ở phía bên phải chiếc cốc bởi mô hình PK Technique.

Ví dụ PNJ, FPT

PNJ có mẫu hình 3C trước khi có Chiếc Cốc-Tay Cầm. Chúng ta nối đường kháng cự ở bên trái chiếc cốc như hướng dẫn ở trên. Tuy nhiên, PNJ không có điểm breakout thoát khỏi đường xu hướng kháng cự này. Ngược lại, PNJ tích lũy trong tháng 3 để tạo thành một “cheat” trong mẫu hình 3C. Vào ngày 22/7/2019, PNJ có điểm mua breakout từ mẫu hình 3C.

Mãi đến 2/8/2019, PNJ mới xây xong chiếc cốc-tay cầm và có điểm breakout của mẫu hình này.

FPT là một trường hợp khác cho thấy chúng ta có thể tìm điểm mua sớm trước khi có điểm breakout mẫu hình chiếc cốc-tay cầm.

Hình dưới cho thấy FPT hình thành một mâu hình VCP ở phía bên phải chiếc cốc để tìm ra điểm mua sớm trước mẫu hình chiếc cốc-tay cầm. Tuy nhiên, FPT liên tục reset điểm mua của mẫu hình VCP. Các điểm mua bao gồm 11/2; 12/3 và 2/4/2019. Trong điểm mua ngày 2/4/2019 là điểm mua mạnh và thành công.

Trả lời