Hướng Dẫn Toàn Diện Về Mẫu Hình Hai Đáy (W) Của William O’Neil

3 mẫu hình cơ bản được William O’Neil thường xuyên sử dụng là:

1.Chiếc Cốc-Tay Cầm.

Xem tại đây:

2. Mẫu Hình Nền Giá Phẳng.

Xem tại đây:

3. Mẫu Hình Hai Đáy

  • Trông giống như chữ “W” bị nghiêng.
  • Thường xuất hiện khi thị trường chung khá biến động (choppy market).
  • Mẫu hình này thường tạo nên sóng tăng giá mạnh.

Hãy chú ý cú rũ bỏ của mẫu hình W

Cú rũ bỏ: Hãy nhớ lại tay cầm trong mẫu hình chiếc cốc-tay cầm loại bỏ các nhà đầu tư yếu như thế nào? Bạn cũng có khái niệm tương tự như vậy ở đây, nhưng lại ở vị trí khác. Theo đó, đáy thứ hai trong mẫu hình hai đáy tạo “cú móc (undercut)” so với đáy thứ nhất để tạo nên cú rũ bỏ. (Người dịch: cú móc là giá đáy thứ hai phá thủng đáy thứ nhất sau đó tăng trở lại và đóng cửa cao hơn đáy thứ nhất. Vì phần lớn những người mua ở đáy thứ nhất sẽ đặt lệnh dừng lỗ ngay ở dưới đáy thứ nhất, nên cú móc sẽ khiến các nhà đầu tư yếu này bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi. Sau đó giá tăng trở lại. Những cú móc này thường đi kèm với khối lượng lớn và là dấu hiệu cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.)

Ví dụ về mẫu hình hai đáy

Đầu tháng 12/2018, REE tạo điểm phá vỡ của mẫu hình hai đáy hình thành trong 11 tuần. Khối lượng tại đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất và tại vùng đáy thứ hai có phiên tăng giá mạnh. REE tăng giá 20% sau khi có điểm phá vỡ bằng khoảng trống tăng giá.

Trả lời