Bài 3: Tiêu chí A trong CANSLIM – Tăng trưởng EPS hàng năm

#2 A- TĂNG TRƯỞNG EPS HÀNG NĂM CAO, TÌM KIẾM TĂNG TRƯỞNG ĐỘT BIẾN

Bất kỳ công ty nào cũng có thể công bố một quý có lợi nhuận đột biến tại một thời điểm nào đó, do đó tăng trưởng EPS ở quý hiện tại (C) cao là mấu chốt quan trọng, nhưng chưa đầy đủ, cần đảm bảo rằng cổ phiếu được lựa chọn là một công ty tốt, tiêu chí thứ 2, trong hệ thống CANSLIM, hãy xem xét tốc độ tăng EPS hàng năm.

Dựa trên quan sát của mình, O’neil đưa ra các thông số khi quan sát tiêu chí A- của các cổ phiếu:

  • Tăng trường EPS hàng năm trung bình trong vòng 3 năm phải lớn hơn 25%.
  • ROE trung bình trong vòng 3 năm phải ở mức lớn hơn 17%

Khi áp dụng vào thực tế, danh sách các yếu tố cần được xem xét là:

  • Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm gần nhất
  • Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 3 năm gần nhất
  • Số năm liên tiếp có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận
  • Tốc độ tăng trưởng EPS năm 2018 (tham khảo)
  • Tốc độ tăng trưởng EPS 3 năm gần nhất (tham khảo)
  • Số năm liên tiếp có sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS
  • Kế hoạch kinh doanh năm hiện tại so với năm trước
  • Sự bất ngờ trong kế hoạch kinh doanh

Trả lời