(HSC Research) FPT – ĐHCĐTN năm 2020: trước mắt Công ty giữ nguyên kế hoạch kinh doanh

Điểm nhấn chính:

 

  • Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 32.450 tỷ đồng (tăng trưởng 17,1%) và LNTT là 5.510 tỷ đồng (tăng trưởng 18,1%).
  • Cho năm 2019, FPT trả tiếp cổ tức tiền mặt 1.000đ cộng với cổ tức bằng cổ phiếu là 15%; được thực hiện trong Q2/2020. Công ty đã trả cổ tức lần đầu là 1.000đ vào Q3/2019.
  • Cho năm 2020, FPT sẽ trả cổ tức tiền mặt là 2.000đ trên số cổ phiếu lưu hành mới; bao gồm cổ phiếu phát hành để trả cổ tức vào Q2/2020.
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu là 64.700đ (dựa trên phương pháp định giá từng phần); tương đương tiềm năng tăng giá là 38,1%.

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

 

 

Trả lời